ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” รวมถึงรณรงค์ให้ร้านค้าภายในงาน ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และรณรงค์ให้ผู้มาเที่ยวชมงานใช้ถุงผ้าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
         

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2562 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รอง รอง ผวจ.นครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจาร์ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนรอรับเสด็จ

 

สำหรับภายในงานเกษตรกำแพงแสน ได้รวบรวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรไว้แบบครบวงจร ประกอบด้วย การประชุมวิชาการแห่งชาติ งานแสดงนิทรรศการ เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ตลาดนัดวิจัย ครั้งที่ 5 พบกับงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากกว่า 60 ผลงาน ด้านการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชน ความพร้อมของการผลิตเพื่อยกระดับการจัดการฟาร์มในระบบมาตรฐานสำหรับตลาดผลผลิตปลอดภัย การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ นิทรรศการและการประกวดด้านพืช สัตว์เศรษฐกิจ ประมง กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ

การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาและการเผยแพร่ผลงานของนิสิต นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และสื่อการศึกษา การประกวดธิดาเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนั่งรถลากเพื่อชมวิชาการศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 

ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การสาธิตและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร ตลาดนัดต้นไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร พืชพันธ์ไม้ และในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด KU ใส่ใจ KU care ซึ่งภายในงานได้รณรงค์ให้ร้านค้าภายในงาน ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และรณรงค์ให้ผู้มาเที่ยวชมงานใช้ถุงผ้าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม