นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชีแจ้งนโยบาย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง บริเวณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยกลุ่มเกษตรกรได้มีการยกมือสอบถามไม่ว่าจะเป็นแนวการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโรคเชื้อราของต้นยางพารา ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำ รวมถึงเสนอแนะแนวทางเพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับใช้แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนที่จะมีการนำโดรนขึ้นสาธิตการฉีดพ่นการกำจัดสัตรูพืช การฉีดฮอร์โมน ซึ่งจะสามารถลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดการสัมผัสของสารเคมีกับแรงงานในขณะฉีดพ่น ซึ่งสร้างความตื่นตาให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก

 

 

ด้าน นางกันตวรรณ ตันเถียร กล่าวว่า ปัญหาโรคเชื้อราถือเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ไม่สามารถกรีดยางได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระต้นทุนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ควรนำ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 49(3)  ซึ่งให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุน จำนวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุง คุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง การพัฒนา ยางพาราทั้งระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายาง นำมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรชาวสวนยางด้วยการ นำโดรนพร้อมสารเคมี มาฉีดพ่นให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วน

วรรณศิริ โพธิพันธ์ รายงานจาก จังหวัดพังงา