เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่อู่ต่อเรือบริษัท มาซัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ นายกฤษฏา   จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนางปานทิพย์  ศรีพิมล  รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาเป็นประธานปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล ศุลกากร 807 ลงน้ำ หลังจากที่มีการประกอบพิธีการวางกระดูกงูเรือไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยได้ว่าจ้างให้อู่ต่อเรือบริษัทมาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ต่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงการคลังในการต่อสร้างจำนวน 161 ล้านบาท ในการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ ศุลกากร 807  ลำนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บในการปฏิบัติภารกิจด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทะเล เรือตรวจการ ศุลกากร 807 เป็นเรือที่มีความยาวตลอดทั้งลำ 25.6 เมตร ความเร็วต่อเนื่อง 30 นอต ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 600 ไมล์ทะเล สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ทั้งด้านป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร การปกป้องสังคมจากสินค้าหรือกลุ่มขบวนการที่ทำลายความสงบสุขหรือเป็นภัยต่อสังคม การป้องกันและปราบกรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การควบคุมดูแลโครงการน้ำมันเขียว และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล และการสนธิกำลังร่วมกับกองทัพเรือที่อยู่ภายใต้การประสานงานของศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทะเล

ทั้งนี้ในปัจจุบันกรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 มีเรือตรวจการณ์พร้อมปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกและตะวันออกของประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ลำ ประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ขนาด 50-100 ฟุตจำนวน 15 ลำ เรือตรวจการณ์ขนาด 30 ฟุต จำนวน 11 ลำ เรือตรวจการขนาด 20 ฟุต จำนวน 8 ลำ  กรมศุลกากร ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของกรมศุลกากรในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม อำนวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและการเชื่อมโยงการค้าโลก อีกด้วย

 

 

 

ภาพ-ข่าว  สุธินันท์ คงสินธ์ / สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ