ประชุม ครม.สัญจรที่กาญจน์ รัฐมนตรีอุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นำทีมตรวจเยี่ยมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อย ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพัฒนาพันธุ์อ้อย เจอชาวไร่อ้อยทวงสัญญาราคาอ้อยให้ตันละพัน ตอนสมัยพรรคจัดตั้งรัฐบาลหาเสียงรับปากกับเกษตรกรปลูกอ้อยว่าจะแก้ไขปัญหาราคาอ้อยหากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

 

               กลุ่มนายโควต้าอ้อยรวมทั้งเกษตรกรกว่า 800 คนถึงกับเฮลั่น เมื่อ รมว.อุตสาหกรรม พูดผ่านไมค์เห็นใจเกษตรกรเตรียมนำปัญหาถกในที่ประชุม ครม. เวลา 14.00 น.ของวันที่ 11 พ.ย. 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย หน.ส่วนคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางมาที่ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย(TSBC) เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยนวัตกรรม

 

               และเทคโนโลยี่อันทันสมัย และวิธีการปลูกอ้อยแบบอัจฉริยะ(Sugarcane Smart Farming) โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพันธุ์อ้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย  ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพัฒนาพันธุ์อ้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

               เจอเกษตรกรชาวไร่อ้อย ถือป้ายขอราคา 1 พัน บาท  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) ชมการสาธิตกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย และการปลูกอ้อยแบบอัจฉริยะ (Sugarcane Smart Farming)

 

               โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางพัฒนาพันธุ์อ้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า "วันนี้ตั้งใจลงพื้นที่ มาพบและพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยช่วงที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

 

               และต้องการสร้างความมั่นคงในการทำอาชีพไร่อ้อย โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กที่มีจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงและนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาในไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้มากนัก นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดแคลนพันธุ์อ้อยที่ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค

 

               เนื่องจากในอดีตการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยต้องใช้เวลานานกว่า 12 ปี  ทำให้มีพันธุ์อ้อยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเลือกปลูกไม่มาก และบางพันธุ์เริ่มเสื่อมสภาพพบปัญหาการสะสมของโรคและแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคใบขาวของอ้อย  

 


 

 หากเกิดการระบาดของโรคจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยโดยรวมของประเทศและรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะลดลง กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เล็งเห็นความสำคัญและต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงได้จัดตั้งศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือที่เรียกกันว่า TSBC ขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาให้ TSBC เป็นศูนย์กลางการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในระดับโลก มีความเป็นสากล และเป็นศูนย์กลางในการสร้างและรวมเครือข่ายงานวิชาการด้านอ้อยของประเทศไทย และขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ โดยมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ ลดรอบเวลาการปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้รวดเร็วกว่าในอดีตที่ต้องใช้เวลากว่า 12 ปี ให้เหลือเพียง 6 – 8 ปี โดยนำเอาระบบเทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุล ได้แก่ DNA Finger Print และ DNA Marker เข้ามาใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย   ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ การจับคู่ผสม การคัดเลือกพันธุ์อ้อยด้วยระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart Phone) และกระจายอ้อยลูกผสมไปปลูกในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตการปรับตัวและการให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่หลากหลายในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งระดับความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูอ้อย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน (Application)    เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของกลุ่มเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ และขยายพันธุ์อ้อย พร้อมทั้งมีระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เป็นปัจจุบัน  TSBC เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยภายในศูนย์ ได้แก่ อาคารควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมการออกดอกของอ้อย (Photo Period House) สามารถเพิ่มความหลากหลาย


 

   นายสุริยะ กล่าวเพิ่มเติมหลังจากชมการสาธิตปรับปรุงพันธุ์อ้อย การปลูกอ้อยแบบอัจฉริยะ และเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Bio-Based Lab) ว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย คือ การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อย แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกและบริหารจัดการไร่อ้อยที่ดี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและราคาไม่แพง  เข้ามาใช้ในไร่อ้อย โดยการอบรมให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกอ้อย การบำรุงรักษา การลด/เลิกการใช้สารเคมีในไร่อ้อย ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถนำทฤษฎีและความรู้ไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำอ้อย เพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยมุ่งสู่ไร่อ้อย 4.0 ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียน และตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
     สำหรับการเดินทางของคณะรัฐมนตรี ในครั้งนี้ได้มีกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้เขียนป้ายเพื่อไปทวงถามกรณีก่อนมีการเลือกตั้งได้รับปากว่าจะดูแลราคาอ้อยให้ได้ตันละ 1 พันบาท และจนถึงเวลานี้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้ราคาตามที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เรียกร้องหรือไม่ และเมื่อรัฐมนตรีลงมาประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้จึงได้มาทวงถามความชัดเจน แต่สุดท้ายทางรัฐมนตรี ก็ยังแจ้งบอกกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่ชัดเจนว่าจะได้ราคาตามที่ได้เรียกร้อง 1 พันบาท หรือไม่ เพราะรัฐมนตรีก็ได้ตอบเลี่ยงไปว่าจะนำปัญหาดังกล่าวเข้าไปประชุม ครม. อีกครั้งและพยายามจะหาวิธีให้ตามที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเรียกร้องให้ได้ กำลังดูแลอยู่เพราะทราบปัญหาดังกล่าวนี้มาตลอดที่ตนเองเป็นรัฐมนตรี มาถึง 4 สมัยแล้ว ครั้งนี้จะพยายามทำเรื่องนี้ตามที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องการ
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถายหลังจากที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พูดผ่านไมค์จนจบ ทำให้กลุ่มเกษตรกรและนานโควต้าอ้อยต่างก็ส่งเสียงเฮลั่น บางรายถึงกับร้องตะโกนว่า หากรัฐบาลทำได้แบบนี้ ก็ขอให้เป็นรัฐบาลต่อไปนานๆ
 

 

 

ข่าว-ภาพ/วันชัย แก้ววิลัย สนั่น ศิลปะขจร ข่าวภูมิภาค กาญจนบุรี