โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์,ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์, อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์, เครือข่ายสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์, และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้จัดโครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

 

               วันนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่อาคารร้อยปี ชั้น 9 ของโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ประวีณ ตันฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการสัปดาห์ความปลอดภัย

 

               ปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ให้ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่เดินทางมาเป็นประธาน ว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาตเดือนมิถุนายน 2562 มีผู้ทำงานจำนวน 38.38 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 20.87 ล้านคน (ร้อยละ 54.1) และเป็นแรงงานในระบบ 16.87 ล้านคน (ร้อยละ 44.2) แรงงานใรระบบส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และเคริ่องวจักร ร้อยละ 16.8 และส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนถึงร้อยลิ 74.8 รองลงมาเป็นภาครัฐ ร้อยละ 20.2

 

               เมื่อพิจรณาปัญหาด้านสุขภาพของวัยทำงาน พบว่าสถิติประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในภาพรวมทั่วประเทศ ของปี 2561 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จากจำนวน 86.278 ราย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 86.297 ราย และมีอัตาการหยุดงาน เนื่องจากการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

               ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการดำเนินงานการบริการอาชีวอนามัยด้านการส่งเสริม และธำรงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพให้ปราศจากโรค รวมทั้งอุบัติเหตุ

 

               และความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทำงาน ซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์จะเป็นผู้นำองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยระบบการส่งเสริมที่มีประสิทธิ์ภาพและมั่นคง

 

               นายแพทย์ประวีณ ตันฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ บอกถึงการจัดโครงกรนี้ว่า ให้ปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์การส่งเสริม และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของด้านความปลอดภัย

 

               อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกพารทำงานขเองทั้งสถานพยาบาล และสถานประกอบการมนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อไปสู่เป้าหมายของการลด การประสบอันตราย และโรค อันเนื่องมาจากการทำงานของประชากรวัยทำงาน

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์