เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวิสัย  เขตสกุล  เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  (ส.ค.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  (ส.ค.ท.) ร่วมกับชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้จัดเสวนาเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้ไขปัญหา ร.ร.ขนาดเล็ก จ.ศรีสะเกษ  โดยมีแกนนำครูศรีสะเกษชื่อดังประกอบด้วย  นายทิวา   รุ้งแก้ว  นายสนอง  ทาหอม นายวิทยา   พันธุ์เพ็ง  นายวิวัฒน์   รุ้งแก้ว และนายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  นำคณะผู้บริหาร ร.ร.ขนาดเล็กใน จ.ศรีสะเกษ มาเข้าร่วมเสวนา เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

นายวิสั

ย  เขตสกุล  เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  (ส.ค.ท.)   กล่าวว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562  ให้สพฐ.พิจารณาควบรวม ร.ร.ขนาดเล็กระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตร  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจาก ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ในตำบลเดียวกันให้บังเกิดผลอย่างเป็นธรรม  เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง  และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14756  ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562 ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการ  จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  มีสาระสำคัญ คือ รมว.ศึกษาธิการ มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยให้ ผวจ.เป็นประธาน  ผอ.สพป.เป็นกรรมการ  ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ให้ใช้คำว่า ควบรวม ร.ร.  ไม่ให้ใช้คำว่า ยุบ ร.ร.  ให้ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียง  รวมแล้วให้มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ให้สร้างหลักเกณฑ์การควบรวมโดยพิจารณาจากระยะทางความลำบากในการเดินทางความปลอดภัย

 

 

 

 

 

นายวิสัย  เขตสกุล  กล่าว่าต่อไปว่า  เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  (ส.ค.ท.) และชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอเรียกร้องและมีความต้องการดังนี้  คือให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560 และยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับและคืนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบและบริสุทธิ์  ให้ ครม.มีการทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2562  เกี่ยวกับการควบรวม ร.ร.ขนาดเล็กและขอให้ยุติการยุบหรือควบรวม ร.ร.ทุกขนาด  ให้รัฐบาลเป็นผู้จัดการศึกษา  โดยส่งเสริมพัฒนา ร.ร.ขนาดเล็ก  ทั้งอัตรากำลังครู  บุคลากร งบประมาณและอื่น ๆให้มีศักยภาพเข้มแข็ง  เป็นธรรม สร้างพัฒนาสถานการศึกษาทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอยู่คู่ชุมชน  สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบ ไอ ซี ที   ซึ่งการจัดการศึกษาต้องเป็นรัฐสวัสดิการ  ไม่คิดกำไรขาดทุน  เป็นการผลิตทรัพยากรทางปัญญา ผลิตกำลังคนเพื่อชาติ  กระทรวงศึกษาต้องกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดย ร.ร.เล็กหรือใหญ่  ต้องสามารถบริหารจัดการตนเองได้ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นต้นแบบประชาธิปไตย  มีองค์คณะบุคคลที่มีผู้แทนครูมีส่วนร่วมทุกระดับดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

 

 

 

 

 

ศิริเกษ   หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ