royal coronation
20 มกราคม 2563
ภูมิภาค

รมช.ศึกษาฯตรวจการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย

2 พฤศจิกายน 2562 - 15:10 น.
รมชตรวจ กศน เลย
Shares :
เปิดอ่าน 106 ครั้ง

จ.เลย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจการจัดการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพื้นที่จังหวัดเลย

คลิปที่ 1

เวลา 10.00 น.วันที่ 2 พ.ย. 62 ที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย(กศน.จ.เลย  ) ถนนพิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย  นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการศึกษา      มีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู กศน.      และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน  ร่วมจำนวนมาก

 

 

คลิปที่ 2

นายนรา  เหล่าวิชยา  รองเลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานว่า สนง. กศน.จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่นักเรียน นักศึกษานอกระบบโรงเรียนตลอดทั้งประชาชนทั่วไป       โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นงานการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ในการขับเคลื่อนงานการศึกษา ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบ           และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0         ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คลิปที่ 3

นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์   รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  การมาครั้งนี้เพื่อติดตามงานด้านการศึกษาที่ตนรับปิดชอบคือด้าน กศน. ด้านของการศึกษาเอกชนและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จ.เลย มีโครงการสนับสนุนการปรับปรุงห้อง สถานที่อบรม สวัสดิการข้าราชการ ครู กศน. เพื่อรับเรื่องต่างๆที่ให้เสนอขึ้นไปยังกระทรวงศึกษาธิการ   รับสภาพปัญหาความต้อง

การของพื้นที่อย่างแท้จริงที่จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาลงมาสู่ส่วนภูมิภาคให้ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและความเป็นธรรม เสมอภาคกับทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ครู กศน. ครูเอกชน อีกด้วย

 

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย