(29 ต.ค.62 ) ที่แปลงปลูกข้าวโพดหวาน ข้างบริษัท โค้ว ยู่ ฮะ อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดแปลงปลูกสาธิตวิสาหกิจชุมชนบ้านของเราข้าวโพดหวานทานดิบและแปรรูป1,2 และโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านของเราข้าวโพดหวานทานดิบและแปรรูปข้าวโพดหวานทานดิบ 1,2,และ3 ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ได้มีพิธีการทางศาสนา และถวายเพลแด่พระสงฆ์ด้วย


 

 

นายกฤษณพงษ์ เจริญวานิช ประธานที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านของเราข้าวโพดหวานทานดิบและแปรรูป1,2 และ 3 กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินกิจการค้นการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากรายเดียวมาเป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก ในระบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนบ้านของเราข้าวโพดหวานทานดิบและแปรรูป 1,2และ3 ก็เป็นอีกกลุ่มวิสาหกิจที่เกิดจากกรรวมตัวกันของสมาชิกในเขตทศบาลเมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำกิจการด้านข้าวโพดหวานทานดิบและแปรูป โดยจะมีการวมกลุ่มเพื่อการปลูกข้าวโพดทานดิบ การเเปรรูปตลาดการขายทั้งฝักสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ ตลอดจนสถานที่ที่จะใช้ปลูกก็จะส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามในอนาคตต่อไป

 

 

วิสาหกิจชุมชนบ้านของเราข้าวโพดหวานทานดิบและแปรูป1,2 และ3 มองเห็นคุณค่าของกิจการทางการเกษตรและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคาม และได้นำมาผสมผสานกัน และเป็นโอกาสดี ที่จะได้นำเสนอจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมต่างๆและความเจริญ ผ่านกิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดหวานทานดิบ ซึ่งจะทำให้ผู้คนทั่วไปรู้จักและมาท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้สะพัดให้กับจังหวัดมหาสารคามในโอกาสต่อไป…

พิเชษฐ  ยากรี /มหาสารคาม