ที่ จ.สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562    โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมีดร.พิศิษฐ์  พลธนะ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กล่าวรายงาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว มีนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัด นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี  นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช หัวหน้าส่วนราชการต่างๆผู้บริหารโรงพยาบาลทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นร่วมพิธี

ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล  ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

 

วันนี้เป็นวันครบรอบ 119 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ นับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั้งหลายจะได้น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ใฝ่รู้วิชาการต่าง ๆ มาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงมีแนวพระดำริเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ คือการไม่ทรงยึดถือในลาภ ยศ สรรเสริญ ทรงเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยมิทรงคำนึงถึงกำเนิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสาน  พระราชปณิธาน และเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข และ     การสังคมสงเคราะห์ เป็นที่ประจักษ์และต่อเนื่อง อันเป็นการวางรากฐานเพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศ  ได้มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก  มงคล สว่างศรี  ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง จ.สุพรรณบุรี