วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าข้าวในนาเริ่มได้รับความเสียหาย ขาดน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะแหล่งเพาะปลูกที่ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำชลประทาน 

 

 

 

               ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในเบื้องต้นให้เร่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคก่อน จากนั้นได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่เกษตรกรได้ทำบัญชีเพาะปลูกรายครัวเรือน และหาทางกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ไปยังแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกร รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

 

 

 

 

               สำหรับมาตรการในระยะยาวได้เตรียมการจ้างงานให้เกษตรกรมีรายได้ชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไป รวมทั้งร่วมกันวางแผนการผลิตและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรจะส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระขนาดเล็ก ทำการประมง การสร้างระบบสำรองน้ำ จัดทำแก้มลิงและส่งเสริมให้มีการทำแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กและฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ