เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ก.ค.2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดโนนสว่าง บ้านนาหนองบง หมู่ 3 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จัดเวทีแผนฟื้นฟูครั้งที่ 1 เพื่อทำการฟื้นฟูบริเวณเหมืองทองคำที่ปิดตัวลงอย่างถาวรโดยมีแกนนำกลุ่มฯ  ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านรวมทั้งผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วสนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเวทีเกือบ 200  คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวทีแผนฟื้นฟูได้ตั้งประเด็นคือว่าด้วยจุดที่ต้องทำการฟื้นฟู การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ   การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  และการฟื้นฟูในเขตประทานบัตร บ่อเก็บหาก หองหินทิ้ง ขุมเหมืองภูทับฟ้า ขุมเหมืองภูซำป่าบอน  ส่วนนอกเขตประทานบัตรก็ฟื้นฟูร่องหินเหล็ก ใต้กองหินทิ้ง ระบบประปาหมู่บ้าน  ธรรมชาติพืชเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของชุมชนสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนมลพิษตลอดจนต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมและแก้ปัญหาความขัดแย้ง   มีขอบระยะเวลาที่ต้องแกไขทันทีและระยะ 5  ปี ตลอดอดระยะเวลาดำเนินการ

นางพรทิพย์    หงชัย  แกนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด  เปิดเผยว่า  การจัดเวทีทำแผนฟื้นฟูเป็นครั้งแรก โดยกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดซึงได้ติดป้ายรอบหมู่บ้านตามถนน ตรอกซอยว่า”ปิดเหมือง”มาตลอดและคิดกันมาว่าจะต้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ  หลังจากมีการเปิดทำเหมืองทองคำจนกระทั่งปิดเหมือง ที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายด้านธรรมชาติ สิงแวดล้อม ระบบนิเวศน์ สังคม วัฒนธรรม  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชุมชน ตลอดจนด้าน สาธารณสุข เป็นลูกโซ่

ทั้งด้านในและนอกเหมืองฯ   ว้ามีความเสีบหายแค่ไหนอย่างไรบ้าง  จึงต้องทำแผนขึ้นเพื่อผลักดันไปยังภาครัฐ หน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรทีเกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาดำเนินการ ตามแผนฯ    ทีเกิดขึ้นจากทุกคนทุกเสียงของชุมชน ซึ่งการประทานบัตรทำเหมืองแนบท้ายก็ระบุว่าต้องมีการฟื้นฟูอยู่แล้ว ในวันนี้ก็มีผู้ร่วมเวทีจากนักวิชาการหลายจังหวัด จากตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งได้เชิญประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน องคืกรและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย