นครราชสีมา-วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะนักวิจัย ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทีมนักวิจัย สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุนาโนผลิตเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง (Electrospinning) เป็นผลสำเร็จ โดยสามารถสังเคราะห์เส้นใยให้มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์กว่า 1 พันเท่า ซึ่งทีมนักวิจัยได้ใช้เวลาศึกษาพัฒนามากกว่า 10 ปี และนำเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยนาโนไปใช้ในอุตสาหกรรมการกรองอากาศ และน้ำ ปัจจุบัน  ทีมนักวิจัยยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยนาโนแบบแกนใน-เปลือกนอก เพื่อทำให้เส้นใยนาโนมีองค์ประกอบชั้นในและชั้นนอกต่างกันได้ รวมทั้งยังสามารถทำให้เส้นใยมีลักษณะเป็นท่อกลวงในขนาดระดับ 100-200 นาโนเมตร ซึ่งช่วยให้วัสดุนาโนที่สังเคราะห์ขึ้น มีหน้าที่พิเศษตามการออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์ที่ต้องการได้ อาทิ เช่น การใช้เส้นใยนาโนเป็นระบบนำส่งยา วัสดุกรองขั้นสูง เซนเซอร์ตรวจจับความชื้น หรือเซนเซอร์อื่นที่มีความไวสูงเป็นพิเศษ และสามารถตรวจจับสารแม้มีปริมาณเพียงเล็กน้อยได้

 

 

 

 

 

 

อ. ดร.วิวัฒน์ กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยยังได้พัฒนานวัตกรรมการพิมพ์แบบใหม่ขึ้น โดยเป็นการพิมพ์เส้นใยนาโนให้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างแบบสามมิติ ซึ่งเรียกเทคนิคนี้ว่า “อิเล็กโตรสปินนิ่งแบบสามมิติ (3D Electrospinning)” สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้หลากหลาย อาทิ การสร้างแบบจำลองทางการแพทย์สำหรับวิเคราะห์ ช่วยให้การวินิจฉัย หรือวางแผนผ่าตัดสะดวกถูกต้องมากยิ่งขึ้น การผลิตวัสดุทดแทนกระดูกด้วยเส้นใยนาโน หลอดเลือดเทียม ผิวหนังเทียมสำหรับการรักษาแผล

"และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอวัยวะเทียมได้ในอนาคต  ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง ต้องการผลักดันให้มีการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ” อ. ดร.วิวัฒน์ กล่าว