ข่าว

รพ.เลย สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 10 ชั้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

เลย - คมข่าวทั่วไทย

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที 31 พ.ค. 2562  ณ โรงพยาบาลเลย  นายสมพงษ์  แสนประสิทธิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เลย  เปิดเผยว่า จากสภาพปัจจุบัน ที่ จ.เลย มีประชากร 639 ,801 คน มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียง 1 แห่งคือ รพ.เลย  ขนาด 402 เตียง รับผิดชอบประชาชนทั้งในเขตจังหวัด นอกเขตจังหวัดรวมทั้งประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

 

รพ.เลย สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 10 ชั้น

 

 

 

รพ.เลย สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 10 ชั้น

 

 

 

โดยเฉาะจาก สปป..ลาว เข้ามารับการบริการเฉลี่ย 20,000 คน/ปี  รพ.เลย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะเก็บคารักษาไม่ค่อยได้   รพ.เลย ต้องจ่ายค่าลดหย่อนช่วยเฉลี่ยปีละ 10 ล้านบาท  จึงมีอัตราการครองเตียงเฉลี่ย 109 % ต้องแก้ปัญหาโดยให้ผู้ป่วยในมานอนพื้นที่ว่างด้านนอกห้องคือระเบียงตึกต่างๆ และระบายคนไข้ไปใช้บริการที้ รพ.เลย (สาขากุดป่อง) ต.กุดป่อง   เขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อลดความแออัด เกิดความแออัดในการบริการรักษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก และผู้ป่วยเสี่ยวต่อการติดเชื้อซึงกันและกัน  

ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันโดยคนไข้นอกเฉลี่ย 1,500- คน/วัน.  ผู้ป่วยในเฉลี่ย 480 คน/วัน นอกจากนี้อาคารหลายแห่งทีมีอยู่ก็อยู่ในสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถดูแลรักษาได้  จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  8,206 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ส่วนอาคารอื่นๆบางอาคารยังมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารรถบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมได้  ด้วยความจำเป็นจึงได้ขอรับการสนับสนุน 

ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว   จึงได้ขอรับการบริจาคงบประมารการก่อสร่งอาคารคนไข้ใน  10 ชั้น 1 หลัง    เพื่อมุ่งหวังให้เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น    เพื่อให้มีเตียงพอสำหรับผู้ป่วย  เจ้าหน้าทีจะได้คล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และ   เพื่อลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  เนืองจากผู้ป่วยมีจำนวนมากสภาพที่แออัด ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงอาจแพร่กระจายไปยังผู้ป่วยรายอื่น ๆ  เพื่อให้มีห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น  เพื่อให้มีห้อง ICU เพิ่มขึ้น แยกเป็น ICU อายุรกรรม    , ICU ศัลยกรรมและ ICU  เด็ก   และโรงพยาบาลมีห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น 

ระยะเวลาการก่อสร่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 ปีคือปี 2562-2564 งบประมาณ รวมทั้งครุภัณฑ์ตางๆในอาคาร 300 ล้านบาท ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม  วัดปาห้วยกุ่ม   อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯสยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เม.ย.61 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่  และประชาชน  ได้เสนอขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามทบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที 20 ก.พ.62  พร้อมกับพระราชทานชื่ออาคารพักคนไข้ใน รพ.เลย.เมือวันที 17 ก.พ.62    ว่า” อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”    และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ ส.ธ.”   ประดับที่ชื่ออาคารด้วย  

 

 

 

รพ.เลย สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 10 ชั้น

 

 

 

นอกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯแล้ว รพ.เลย  เมือสร้างเสร็จจะสามารรถรองรับผู้ป่วยในได้เฉลี่ย 5oo คน /วัน. แล้ว   ยังมีความจำเป็นยังขาดคือ  อาคารบำบัดรักษาที่ประกอบด้วย  ศูนย์ เอกซเรย์ ห้องแล็ป ถนัดทางเลือก  ไตเสื่อม ฟอกไต ที่ปัจจุบันใช้เคมีในการบำบัด ได้ยื่นขำรับการสนับสนุนไปแล้วจะได้รับงบประมาณและการอนุมัติลงมาในปี 2565 เรียงลำดับ โดยปี 2564  ได้ขออาคารชุมชนมาก่อนเพื่อลดความแออัดลงบ้าง    

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง