royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ภูมิภาค

อาลัย "ป๋าเปรม" หนุนยุทธศาสตร์ชาติต้านภัยทุจริต

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 - 09:44 น.
ภูมิภาค,อุบลราชธานี
Shares :
เปิดอ่าน 2,365 ครั้ง

อุบลราชธานี - คมข่าวทั่วไทย

 

            เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงายว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต” (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต” (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และก่อนเริ่มกิจกรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนยืนสงบนิ่งแสดงความคารวะและไว้อาลัยต่อการจากไปของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

          ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยอันเกิดจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันปัญหาการการทุจริตทุจริตคอรัปชั่น ในภาครัฐ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้อ่านประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ พร้อมนำคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตจำนงสุจริต และมอบประกาศดังกล่าวให้แก่ คณะ/สำนัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 17 หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นายศุภชัย  ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตจำนง และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” ให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ว่าด้วยการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ สำหรับการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการครั้งนี้ สืบเนื่องจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ให้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             โดยมีใจความสำคัญในการบริหารและปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินราชการและตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน ในการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน รวมทั้งพร้อมรับผิดชอบในผลการปฏิบัติราชการหากการปฏิบัติราชการนั้นส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและสาธารณชน การสร้างวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมสุจริต โดยสื่อสารนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

           ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่น มีความละอาย เกรงกลัวที่จะทำการทุจริตคอรัปชั่น ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และจิตสำนึกสาธารณะเป็นสำคัญ รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ โดยสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบภายนอก เพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทำทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กรได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ