วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียคถา, นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษแต่งกายด้วยชุดขาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาจนถึงปัจจุบัน มีเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ คือ พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญกลางเดือน 6 ปรากฎเป็นมงคลยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นตรงกันอย่างมหัศจรรย์ ทำให้องค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ผู้นับถือพระพุทธศาสนามีความรู้สึกซึ้งต่อวันดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันบูชาเป็นกรณีพิเศษและเรียกว่า “วันวิสาขบูชา” เพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ คือ พระธรรม เป็นมรดกที่ล้ำค่าสร้างความร่มเย็นเป็นสุข และความอบอุ่นใจแก่ชาวโลกอย่างสูงยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ และวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีความยั่งยืน เป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ และนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ร่วมกันแต่งกายชุดขาว และลด ละ เลิกอบายมุข ได้ทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์

ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา การจัดนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การขับร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม การแสดงนาฏลีลาคุณธรรมนำสังคมไทย การแสดงดนตรีไทย การทำบุญตักบาตร การแสดงธรรมเทศนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน