royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ภูมิภาค

ร้อง ป.ป.ช. สอบ ผอ.สพม. 29

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 - 14:21 น.
ภูมิภาค,อุบลราชธานี
Shares :
เปิดอ่าน 2,722 ครั้ง

อุบลราชธานี - คมข่าวทั่วไทย

คลิปที่ 1

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 พฤษภาคม ที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชาคริต พิมพ์หล่อ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เข้ายื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. จังหวัดอุบลราชธานี ขอร้องทุกข์กล่าวโทษนายพิทยา ไชยมงคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้

 

 

 

เนื่องจากนายพิทยา ไชยมงคลได้นำสำเนาหลักฐานทะเบียนราษฎร์มาแก้ไขตัดตอนข้อความที่ผิดไปจากสมุดประวัติข้าราชการ(ก.พ.7)และหลักฐานการสำเร็จการศึกษา แล้วถ่ายสำเนานั้นเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่อันเป็นการปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม ความจริงตามหลักฐานสมุดประวัติข้าราชการ(ก.พ.7)ระบุว่านายพิทยา ไชยมงคลเกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2502 แต่ภายหลังได้แก้ไขตัดตอนข้อความเป็นเกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2502 เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์จากการเกษียณอายุราชการเลื่อนออกไปอีกถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

แต่หลักฐานจากประกาศนียบัตรหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น(ต้นฉบับ)โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ระบุว่านายพิทยา ไชยมงคล เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2501 และใบสุทธิระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ฉบับจริง)วิทยาลัยครูบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่านายพิทยา  ไชยมงคลเกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2501 เป็นเหตุให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) สงสัยในพฤติการณ์ที่นายพิทยา ไชยมงคลได้ถ่ายสำเนานั้นเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่จน ก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วขณะนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาคริต พิมพ์หล่อ  ในฐานะผู้ร้อง จึงเห็นว่าการกระทำของนายพิทยา ไชยมงคล มีลักษณะการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยขอใช้สิทธิร้องทุกข์กล่าวโทษตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550) และ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 โดยมีความประสงค์ร้องทุกข์กล่าวโทษ ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงนายพิทยา ไชยมงคล ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนำหลักฐาน ต่างๆ มาประกอบการพิจารณาคือ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ  2.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ  3.สำเนาสมุดประวัติข้าราชการ(ก.พ.7) จำนวน 1 ฉบับ และ4.สำเนาหนังสือรับรองการเกิดจำนวน 1ฉบับ 5.สำเนาทะเบียนนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.ท อักษร  บุญอุดม หัวหน้าพนักงานไต่สวน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจาก ที่เรา ได้รับเรื่องไว้ เราก็จะตรวจสอบการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่อำนาจการพิจารณาของป.ป.ช. หรือเปล่าขั้นแรก ก็ต้องตรวจสอบเรื่องในเบื้องต้น ถ้าปรากฏว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ การพิจารณาของเรา ก็จะทำการตรวจสอบด้วยการรวบรวมพยานหลักฐานและนำเสนอคณะกรรมการป.ป.ช.พิจารณาต่อไปในเบื้องต้นก็ต้องตรวจสอบอีกว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะรับไว้ดำเนินการไต่สวนหรือเปล่ามีกำหนดระยะเวลา 180 วันสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นถ้าเป็นคดีไม่ค่อยยุ่งยากก็จะ ภายในกำหนดระยะเวลา

ด้านนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  (ผอ.สพม.29) กล่าวว่า ในประเด็นที่ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการทำตามระเบียบทุกประการและได้ส่งเอกสาร หลักฐานให้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) พิจารณาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอมติจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จะมีผลการพิจารณาอย่างไรในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้รับเงินหลังเกษียณตามกำหนด ซึ่งจากเรื่องดังกล่าว คนร้องขาดความเป็นครูที่มีจรรยาบรรณ น่าสงสัย

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ