วันนี้ (9 กันยายน 2563) ที่หอประชุม ร.ร.พะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน แด่นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.พะเยาพิทยาคม ตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อนข้าราชการครูมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า รางวัลบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เกิดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 ม.ค.2561 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น และบุคคลได้มีบทบาทในการขับเคลื่อน ส่งเสริม และสร้างกระแสรณรงค์การส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดหาสื่อการอ่านที่มีคุณภาพและเหมาะสมในทุกช่วงวัย การสร้างห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถทั้งในด้านการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินโครงการยกย่องบุคคล  องค์กรต้นแบบ เพื่อช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย ซึ่งคุณครูอุษณีย์ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาตลอด จนกระทั่งได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯประจำปี 2562 ดังกล่าว

ด้านนางอุษณีย์  เปิดเผยว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่มีโอกาสได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติของตนเอง ครอบครัวและความเป็นครูบรรณารักษ์อย่างหาที่สุดไม่ได้ ถือเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่และจะพยายามศึกษาเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้นร.ได้หันมาสนใจในการอ่านหรือรักการอ่านหนังสือให้มากขึ้นกว่าเดิม และพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือโรงเรียน องค์กรใดๆที่ต้องการวิธีส่งเสริมการอ่านในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา