เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรี เมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 15 จังหวัด ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วม

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาโดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2563

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้เลือกให้โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง โดยมีคณะผู้ศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับเกียรติ มีโอกาสต้อนรับการศึกษาดูงาน ของการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังคัตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) โดยการนำของ นายธวัชเทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเป็นโรงเรียนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาหลายแห่ง เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 555 คน ซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้จะมีสาระสำคัญดังนี้ 1. การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอนุบาล 2. ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 : ฐานการเรียนรู้ศิลปะพอเพียง ฐานที่ 2 : ฐานการเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้ ฐานที่ 3 : ฐานการเรียนรู้อาชีพพอเพียง ฐานที่ 4 : ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง

วิทยา จตุรภาค ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร