วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) ได้มีพิธี มอบใบประกาศ ชมเชย สื่อมวลชน ท้องถิ่น ดีเด่น ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมาย จากกองอำนวย การรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ให้ดำเนินการมอบประกาศชมเชย ให้กับสื่อมวลชนที่ได้รับการ พิจารณาคัดเลือก เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ที่มีส่วนร่วม กลับส่วนราชการ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ โรคโควิด - 19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับทราบ

รวมทั้งยัง เป็นการสร้างการรับรู้ ตามนโยบายรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์ ( COVID - 19) ของ (ศบค.) อย่างกว้างขวาง โดยมี ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็น ผู้มอบใบประกาศเกียรคุณ และ ท่าน พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท) ตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ได้รับรางวัล รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.สื่อมวลชน ประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น เป็นของ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.สื่อมวลชน ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ ดีเด่น นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม 3.สื่อมวลชน ประเภท โซเชียลมีเดีย ดีเด่น  นาย สุนทร คงวราคม ผู้รับรางวัล ทั้ง 3 รางวัล มีความรู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และ จะเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ดีต่อสังคม ต่อไป

บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์