“ท่ามกลางยุคแห่งเทคโนโลยี ดิสรัปชั่น ที่หลายภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเติบโต แต่สำหรับการดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลแบบฉับพลันนี้ ได้ผลักดันให้เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด การศึกษาเรียนรู้ทางการแพทย์ก็มีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง ตอบโจทย์ และเท่าทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

 

          ประโยคข้างต้นนี้ของ รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนชัดเจนถึงบทบาทของความล้ำหน้าในทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อวงการแพทย์ และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากในด้านการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Technology Disruption) เพื่อยกระดับความรวดเร็วในการวินิจฉัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และปัจจุบันลงมาสู่ขั้นตอนการนำมาเป็นเครื่องมือการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ยุคใหม่ตอบรับสังคมดิจิทัลของโลกยุคปัจจุบัน

 

 

อัลตราซาวด์ไร้สาย ครั้งแรกของโรงเรียนแพทย์

 


          ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่การเป็น “โรงเรียนแพทย์แห่งแรก” ในประเทศไทย ที่นำนวัตกรรมอุปกรณ์ “อัลตราซาวนด์พกพาชนิดไร้สาย” มาใช้ในการเรียนการสอนทางการแพทย์แก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยรักษาให้ทันท่วงที โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวนด์พกพาดังกล่าว จำนวน 200 เครื่อง


          ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เครื่องอัลตราซาวนด์พกพาชนิดไร้สาย (Portable Wireless Ultrasound) จะสนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวินิจฉัยรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางรังสีวินิจฉัย ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนมาครั้งนี้สามารถเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ปัญหาได้ เพราะสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่เพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และในด้านการเรียนการสอน โดยการนำเครื่องอัลตราซาวนด์พกพาชนิดไร้สายมาใช้สอนแก่นักศึกษาแพทย์ในชั้นปรีคลินิก โดยจะเริ่มตั้งแต่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

 

 

อัลตราซาวด์ไร้สาย ครั้งแรกของโรงเรียนแพทย์

           ทั้งนี้ระบบการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในปัจจุบันค่อนข้างมีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากเราสามารถพัฒนาจากจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการรักษาพยาบาล ต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มาก สำหรับเครื่องอัลตราซาวนด์พกพาชนิดไร้สายจะช่วยสร้างให้เกิด “นวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอน” ให้แก่ “นักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และพยาธิสภาพ


          “การที่เราจะมีนวัตกรรมรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ได้นั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ซึ่งบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าใจถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ดังกล่าวจึงได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวนด์พกพาชนิดไร้สายนี้ จำนวน 200 เครื่อง มูลค่า 12 ล้านบาท” ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าว

 

 

อัลตราซาวด์ไร้สาย ครั้งแรกของโรงเรียนแพทย์

 


          นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทั้งโดยส่วนตัวและบริษัทมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในสองด้านหลักๆ ด้วยกัน คือทางด้านการศึกษา และด้านเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ โดยที่ผ่านมาได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง ขณะที่การบริจาคเครื่องมืออัลตราซาวนด์ชนิดพกพาแบบไร้สายครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างทั้งด้านการศึกษาและเรื่องการแพทย์ ทำให้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ๆ ที่ได้รับเครื่องมือนี้ไปจะได้ฝึกฝนและเกิดความชำนาญในการใช้เครื่อง ซึ่งความชำนาญนี้ก็จะไปช่วยรักษาคนไข้ในห้องฉุกเฉินให้มีโอกาสมีชีวิตรอดมากขึ้น


          ขณะที่ "รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น" หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันห้องฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลมีการใช้เครื่องอัลตราซาวนด์เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ส่วนเครื่องอัลตราซาวนด์พกพาชนิดไร้สายสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในห้องฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาล การนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศและจะเป็นต้นแบบการฝึกอบรมของสถาบันอื่นในประเทศไทยต่อไป

 

 

อัลตราซาวด์ไร้สาย ครั้งแรกของโรงเรียนแพทย์

 


          หันมาฟังประสบการณ์จากนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกที่ได้มีโอกาสใช้นวัตกรรมใหม่นี้กันบ้าง น.ส.พรลภัส เชนวรรณกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 บอกว่า เครื่องอัลตราซาวนด์พกพาไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) ขนาดพกพาสะดวก โดยมีคุณสมบัติเดียวกับ “หัวตรวจ” ที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องอัลตราซาวนด์ทั่วไป ดังนั้นผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลารอคิวการตรวจจากเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องตรวจ ซึ่งอย่างเร็วสุดต้องรอไม่ต่ำกว่า 10 นาที หรืออาจถึงครึ่งชั่วโมง ขณะที่ในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแทบทุกโรงพยาบาลคนไข้บางเคสจำเป็นต้องรีบตรวจเพื่อรับการวินิจฉัย ก็สามารถใช้อัลตราซาวนด์เพื่อหาสาเหตุต่างๆ ที่สงสัยได้รวดเร็ว เช่น ภาวะปอดรั่ว-แตก ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเมื่อวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยำก็สามารถทำหัตถการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที


          “จากที่ใช้งานมาแล้ว 1 เดือนในแผนกฉุกเฉิน เครื่องนี้ช่วยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น เป็นการนำหัวตรวจเข้าไปถึงตัวผู้ที่ต้องรับการตรวจ จากเดิมที่ผู้รับบริการต้องเดินทางไปยังห้องอัลตราซาวนด์ รอคิวเครื่องและเตียงว่าง อีกทั้งเมื่อเปิดเครื่องแล้วสามารถใช้งานเลย ฟังก์ชันตามความต้องการพื้นฐานถือว่าครบถ้วน สามารถมองลึกเข้าไปตรวจอวัยวะในร่างกาย และต่ออุปกรณ์กับแอพพลิเคชั่น และแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เลือกได้ว่าจะอัลตราซาวนด์ส่วนใดของร่างกาย เช่น ช่องท้อง ปอด เส้นเลือด เป็นต้น และบันทึกข้อมูลและการแสดงผลผ่านหน้าจอมือถือ/แท็บเล็ต”


          เธอบอกด้วยว่าประโยชน์จากการได้ใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ชนิดพกพา ยังทำให้ได้ฝึกฝนการทำอัลตราซาวนด์ได้มากขึ้น และจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนจบไปเป็นแพทย์อยู่ต่างจังหวัดที่อาจไม่มีคนคอยดูแลตลอดเวลา ทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น เพราะการวินิจฉัยที่แม่นยำนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงๆ ด้วย การนำนวัตกรรมดังกล่าวนี้มาใช้ในการเรียนการสอนนับเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการศึกษาของนักศึกษาแพทย์