ด้วยคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมพลังจัดงาน “วิ่งเชิงสัญลักษณ์” และแถลงข่าวพร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง เพื่อเตรียมจัดงาน “การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ร่วมกันวิ่งเชิงสัญลักษณ์

          ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ด้วยองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพระดำริที่จะสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านโรคมะเร็งของประเทศ จึงทรงเห็นชอบให้จัดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความร่วมมือจาก 4 สถาบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยา อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง

วอร์มร่างกายก่อนวิ่ง

          ด้าน ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า สำหรับรูปแบบการจัดประชุมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การประชุมวิชาการนานาชาติ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายทางวิชาการ เน้นเรื่องการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยแบบองค์รวมและในทุกๆ มิติ ส่วนที่ 2 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งสูงขึ้น และส่วนที่ 3 เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

รับมอบเหรียญรางวัล

          ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมส่วนภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ยุทธการต้านมะเร็ง” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องที่สำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือกันเพื่อผลักดันเชิงนโยบายที่จะต่อสู้กับมะเร็งในระดับชาติ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาและการให้บริการอย่างเป็นธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน

บรรยากาศการแถลงข่าว

          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพระกรณียกิจด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 4 สถาบันที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ โดยนำเสนอเป็นอังกฤษ รูปแบบนิทรรศการประกอบไปด้วยบอร์ดนิทรรศการ และ Interactive Zone นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ จะจัดแสดงบริเวณ Pre-Function ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้จัดไว้ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเท่านั้น