ย้อนไปในปี 2532 เป็นเวลา 26 ปีแล้วที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สนับสนุนและมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 113 แห่ง รวมถึงโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัดอื่นๆ รวมแล้ว 551 โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดเลือกสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ต.บ้านนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 551 ที่ได้รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป็น 1 ใน 50 โรงเรียนที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) ซึ่งเป็นกิจการหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนโครงการในปี 2558
 
                      นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ บอกว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งมอบอาหารที่มีคุณค่า คุณภาพ และความปลอดภัยสู่คนไทยทุกกลุ่ม ด้วยเชื่อมั่นว่าเมื่อประชาชนได้รับโภชนาการที่ดีก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง มีพลังในการนำประเทศสู่ความเข้มแข็ง ดังนั้นซีพีเอฟจึงส่งเสริมการเข้าถึงอาหารแก่คนไทยผ่านโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย อาทิ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต และโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน รวมถึงมอบเบี้ยยังชีพ อาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงวัย ในโครงการ “กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 รวมแล้ว 716 คน มูลค่า 54 ล้านบาท ด้วย
 
                      สำหรับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ได้ดำเนินการมากว่า 26 ปี โดยในปี 2559 มีการส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มอีก 50 โรงเรียน รวมเป็น 602 โรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว 82 ล้านบาท ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลกว่า 120,000 คน มีสุขภาพอนามัยที่ดี เติบโตสมวัย และมีครูกว่า 5,000 คน ตลอดจนชุมชน 900 แห่งทั่วไทย ได้รับประโยชน์ และในครั้งนี้เป็นการส่งมอบโครงการแก่โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
 
 
 
 
                      ด้าน นายพัฒนา ศรีโบราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม บอกว่า โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส และเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในพื้นที่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนรวม 190 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 19 คน ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กจำนวนทั้งสิ้น 125 คน ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน
 
                      เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร โรงเรียนจึงจัดการเรียนด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ มีการปลูกพืชผัก ปลูกมะนาว เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่บ้าน โดยเอาผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันของเด็ก ที่เหลือก็ขายบ้างเอาเงินเข้าโครงการ กระทั่งเมื่อปี 2557 โรงเรียนทราบว่า ซีพีเอฟ มีการส่งเสริมในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จึงลองสมัครดูปรากฏว่าได้รับการคัดเลือก โดยทางซีพีเอฟ จะช่วยค่าโรงเรือน 1 หลัง แม่ไก่ 150 ตัว พร้อมอาหารคิดมูลค่า 2.7 แสนบาท และส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล และเป็นพี่เลี้ยงในทุกขั้นตอน ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ไม่เพียงแต่จะสอนให้เด็กรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ หากครูและคนในรอบชุมชนได้เรียนรู้และนำเป็นอาชีพเสริมได้ จนทุกวันนี้ที่โรงเรียนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ชุมชนด้วย
 
                      ส่วน ด.ญ.จุฬารักษ์ บำรุงภักดี นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 หัวหน้ารับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วทำให้มีความรู้เพิ่มจากที่เรียนในห้องเรียน และสามารถสอนให้ผู้ปกครองเลี้ยงไก่ไข่ให้ถูกวิธีด้วย ที่สำคัญสิ่งที่ตามคือทำให้มีสมาธิและความรับผิดชอบสูงขึ้นอีกด้วย หากช่วงปิดเทอมอาจให้คุณพ่อกับคุณแม่เลี้ยงบ้าง
 
                      นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับเยาวชนไทยที่สนใจอาชีพด้านการเกษตร ที่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
 
 
 
----------------------
 
(ศูนย์เรียนรู้เกษตรในโรงเรียน ชูเลี้ยงไก่ไข่สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ : โดย...ดลมนัส กาเจ)