เรียนลุงแจ่มที่เคารพ คอลัมน์เปิดซองส่องไทย หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้นำรถไปตรวจมิเตอร์ที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร แต่เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสภาพรถแนะนำให้ไปใช้บริการที่กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แทน

 

 

 

 

          ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่ารถของผมจดทะเบียนอยู่ในเขตจตุจักรจึงไม่สามารถต่อภาษีและตรวจมิเตอร์ที่นี่ได้ ผมจึงบอกว่าครั้งที่แล้วผมก็ต่อที่นี่และผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่ารถแท็กซี่สามารถต่อได้ทุกที่ แต่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสภาพกลับอ้างว่าครั้งนี้จะอนุโลมให้ 


          ทำให้ผมอยากทราบว่าสรุปแล้วสามารถต่อได้ทุกที่อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกหรือไม่ จึงอยากรบกวนลุงแจ่มช่วยเป็นสื่อกลางในการหาคำตอบให้ผมด้วย เพราะส่วนตัวผมเห็นว่าในยุค 4.0 นี้ หน่วยงานของภาครัฐควรเน้นอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ใช่มุ่งสร้างภาระให้ประชาชน อีกทั้งบริเวณกรมการขนส่งทางบกรถหนาแน่นมากทุกวันนี้
รถแท็กซี่

 


ตอบ
          กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการต่อภาษีและการตรวจสอบมิเตอร์ของรถแท็กซีในการต่อภาษีรถยนต์นั้น สามารถต่อภาษีประจำปีได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครได้ โดยต้องมีหลักฐานดังนี้ 

          1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) 
          2.หลักฐานการเอาประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
          3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) 
 

 


          

          โดยกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายการลดความแออัดในการเข้ามาใช้บริการของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และทำให้ต้องใช้เวลาในการใช้บริการแต่ละครั้งนานเกิน ดังนั้นกรมขนส่งทางบกจึงได้มีการขยายพื้นที่ของการให้บริการอื่นๆ ในเรื่องของการตรวจสอบมิเตอร์ประจำปี ให้ไปใช้บริการได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ 1–5 ได้เลย โดยไม่คำนึงถึงการจดทะเบียนของรถแต่ละคันว่ามีการจดทะเบียนที่ไหนไว้บ้าง 


          โดยสิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันทำการคือ 
          1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) 
          2.หลักฐานการเอาประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
          3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) 


          โดยในการตรวจสอบมิเตอร์และการตรวจสอบสภาพรถในแต่ละครั้งควรมีการเตรียมเอกสารและเตรียมรถที่ต้องการตรวจให้ถูกต้องและครบถ้วน เพราะเนื่องจากถ้าเอกสารหรือรถที่นำมาตรวจสอบแล้วเจอปัญหารถดัดแปลงทางเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแปลงสภาพกลับให้เป็นสภาพเดิมก่อน แล้วจึงค่อยมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้ง และรถสาธารณะหรือรถแท็กซีที่ต้องนำรถมาตรวจสอบมิเตอร์นั้น รถแท็กซี่ที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี ต้องนำรถมาตรวจสภาพทุก 6 เดือน และรถที่มีอายุเกิน 7 ปี ต้องนำมาตรวจสภาพในทุกๆ 4 เดือน