"หัวใจไทย"-“ความพอเพียงของในหลวง”

08 ต.ค. 2552
451
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

คงเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนต่างใจจดจ่อกับแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม

ขอร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในครั้งนี้ จึงขออัญเชิญพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเล่าสู่กันฟัง โดยนำมาเชื่อมโยงกับมิติทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมกำลังดำเนินการตามแนวพระราชดำริดังกล่าว

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดปรัชญานำทางชีวิตให้ประชาชนชาวไทยดำรงอยู่และปฏิบัติตนในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบ 7 ปี และก้าวสู่ปีที่ 8 ได้ยึดถือหลักการของความพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรม กล่าวคือ ด้วยกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาแพร่หลายในสังคมไทยตามยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดผลกระทบเชิงวัฒนธรรมหลายด้าน บ้างก็เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่ริเริ่มสร้างสรรค์ต่อสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า บ้างก็ทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามเลือนหายไปและทำให้สังคมเกิดปัญหา

 การทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนจึงทำให้คนในชาติเห็นว่า ความเปลี่ยนแปลงใดที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและควรจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไร เพื่อที่จะผดุงรักษาสืบสานวัฒนธรรมเดิม และปรับกระแสวัฒนธรรมใหม่ที่หลั่งไหลจากภายนอกประเทศให้เหมาะสม ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวจะลุล่วงได้ก็ต่อเมื่อ ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาเหล่านั้นสามารถเลือกรับในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามได้


[email protected]
[email protected] 

แท็กที่เกี่ยวข้อง