royal coronation
19 มกราคม 2563
คลิปเด็ด

สมเด็จพระสังฆราช ทรงแนะใช้ ปิยวาจา เพื่อความผาสุก

16 กรกฎาคม 2562 - 12:26 น.

Shares :
เปิดอ่าน 847 ครั้ง

สมเด็จพระสังฆราช ทรงแนะใช้ ปิยวาจา เพื่อความผาสุก

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ให้ประชาชนทบทวนจิตใจ กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตทางสายกลาง และตั้งปณิธานดำเนินชีวิตด้วย "ปิยวาจา" เพื่อความผาสุก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระคติธรรมของเนื่องในวันอาสาฬหบูชา แก่เหล่าพุทธสาสนิกชน โดยให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึง และสักการะบูชาพระรัตนตรัย กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตทางสายกลาง ใช้ อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นเส้นทางดับทุกข์ ซึ่งเราทั้งหลายพึงพินิจพิจารณา พร้อมน้อมนำมาปฏิบัติเป็นวิถีปฏิบัติประจำชีวิต ได้แก่ สัมมาวาจา ที่แปลว่า การเจรจาชอบในสังคมที่มีบุคคลหลายหมู่คณะอยู่ร่วมกัน มีผู้คนเจรจาติดต่อกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอันรวดเร็ว ง่ายดาย ย่อมทำให้ วจีทุจริต หรือ ประพฤติชั่วทางวาจาปรากฎขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งนี้ คำเท็จ คำหยาบ คำส่อเสียด ล้วนเป็นเหตุใหญ่ของความวิวาทบาดหมาง ขุ่นเคือง และคลางแคลงใจ จึงขอสาธุชนอาศัย ดิถี อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เป็นโอกาสทบทวนจิตใจ และตั้งปณิธานว่า จะดำเนินชีวิตด้วย ปิยวาจา พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ อ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคาย พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ เพื่อความผาสุก ร่มเย็น ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติสืบไป

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ