royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
คลิปเด็ด

(คลิปข่าว) เผย โบนัส คือสวัสดิการที่คนทำงานต้องการมากที่สุด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - 14:22 น.

Shares :
เปิดอ่าน 389 ครั้ง

(คลิปข่าว) เผย "โบนัส" คือสวัสดิการที่คนทำงานต้องการมากที่สุด

จ๊อบไทยเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศจำนวน 7,420 คนเรื่องสวัสดิการ พบ โบนัส มาเป็นอันดับแรก ระบุสวัสดิการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว ประกันชีวิต ฯลฯ เป็นสวัสดิการที่พนักงานยุคใหม่ต้องการนอกเหนือจากเรื่องรายได้ แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาเป็นสวัสดิการ

ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทย (JobThai) แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ เผยว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนแล้ว  ปัจจัยสำคัญที่คนทำงานให้ความสำคัญนรองลงมาก็คือ สวัสดิการ โดยจากการสำรวจของจ๊อบไทยต่อความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศ จำนวน 7,420 คน เรื่อง "สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร" พบว่า 10 สวัสดิการแรกที่คนทำงานต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1. โบนัส  ,2.วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย  ,3.ประกันสังคม  ,4.ประกันสุขภาพ  ,5.ค่าล่วงเวลา  ,6.เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ,7.ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน  ,8.เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้,9.ประกันชีวิต  และ10.เบี้ยขยันนอกจากนี้  จ๊อบไทยได้ทำการสำรวจฝ่ายบุคคล ในหัวข้อ "สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน" จำนวน 457 คน ทั่วประเทศ พบว่า 10 สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงานมากที่สุด ได้แก่ 1.วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย  ,2.ประกันสังคม  ,3.โบนัส  ,4.ค่าล่วงเวลา  ,5.กิจกรรมสันทนาการ  ,6.ชุดทำงาน  ,7.ตรวจสุขภาพประจำปี  ,8.เบี้ยขยัน  ,9.เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท  และ10.ประกันอุบัติเหตุหากเปรียบเทียบสวัสดิการที่องค์กรให้พนักงานกับสวัสดิการที่พนักงานต้องการ พบว่ามีสวัสดิการที่ตรงกัน 5 สวัสดิการ ได้แก่ โบนัส, วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย, ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน ส่วนสวัสดิการที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการนอกเหนือจากเรื่องรายได้ คือ สวัสดิการด้านสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ประกันชีวิต ฯลฯ กลับไม่ได้ถูกนำมาเป็นสวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก่พนักงานใน 10 สวัสดิการแรก ทั้งนี้ นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว องค์กรยังสามารถจัดสรรสวัสดิการแปลกใหม่ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงาน และมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี สำหรับข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารพนักงาน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขององค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่เรื่องสวัสดิการของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานมากขึ้น ดังนั้นสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารต้องหันมาให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ