กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎห้ามสถานศึกษา ไล่ "นักเรียน-นักศึกษา" ที่ตั้งครรภ์ออกจากโรงเรียน เพื่อให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่ ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม และ ต่อเนื่อง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาแต่ละประเภท ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ในดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในกรณี นักเรียนหรือนักศึกษา ตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา เพื่อให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่ ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม และ ต่อเนื่อง คือ อนุญาตให้ หยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร ตามความเหมาะสม