เมื่อวานนี้ (วันที่ 11 กันยายน 2563) นางสาวจรรยา บัวคงดี นักบริหารงานพัสดุ 8 และ นางพิมธานันท์ อติชาตนันท์ พนักงานจัดหาพัสดุ 6 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563 จากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

        ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของนักบริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน ในการพัฒนาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ และการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 

พนักงาน MEA รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2563

พนักงาน MEA รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2563

พนักงาน MEA รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2563

พนักงาน MEA รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2563