ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน
        

 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศรีสะเกษ ปลุกเยาวชนจิตอาสามุ่งช่วยเหลือชุมชน

 

 

กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้


2. การบรรยายเรื่องนวัตกรทางสังคมในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต


3. การทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ (ต้นจาน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชมอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่กับชุมชน
        

 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศรีสะเกษ ปลุกเยาวชนจิตอาสามุ่งช่วยเหลือชุมชน

 

 

 

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่/ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา