เรียกว่ามีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เมื่อ “รถตู้ปันสุข” ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา กรมกิจการเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สภาเด็กและเยาวชนอำเภอภูซาง เครือข่ายแม่ญิงพะเยา และสื่อชุมชนพะเยาทีวี ร่วมกันลงพื้นที่ “ดอยลอยห้วย” เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง แก่ครอบครัวเด็กยากจน และครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ และตำบลสบบง อำเภอภูซาง จำนวน 8 ครัวเรือน ภายใต้โครงการ "ช่วยแม่ให้อิ่ม ช่วยลูกให้อุ่น" ครั้งที่ 11

 

 

"รถตู้ปันสุข" เยาวชนจิตอาสา พม.  ขึ้น "ดอยลอยห้วย" ช่วยผู้เดือดร้อน 

 

"รถตู้ปันสุข" เยาวชนจิตอาสา พม.  ขึ้น "ดอยลอยห้วย" ช่วยผู้เดือดร้อน