เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด - 19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ภายใต้ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 มีงานทำ มีรายได้ เพื่อจุนเจือภายในครอบครัว โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 19.8 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่าง ภายในระยะเวลา60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ ประชาชนจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งนี้จะมีพี่น้องแรงงานเข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,101 คน

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 25 คน ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ
 

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามภารกิจเพิ่มเติม ในเบื้องต้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมและแนะแนวอาชีพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ Covid-19 หลักสูตรการแปรรูปน้ำอ้อยสด เป้าหมาย 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดุแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเล็กทางการเกษตร เป้าหมาย 24 คน

สำหรับความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ของจังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้ผู้เข้ารับการฝึกกำลังดำเนินการปรับพื้นที่ในพื้นที่แปลงปลูกเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยได้เรียนรู้การตอนกิ่ง การปักชำ การทำเรือนเพาะชำ และสะพานไม้ไผ่อีกด้วย

ก.แรงงาน ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

ก.แรงงาน ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

ก.แรงงาน ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

ก.แรงงาน ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

ก.แรงงาน ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

ก.แรงงาน ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม