ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 โดยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นคำขอคืนหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนำเที่ยวทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยนั้น

กรมการท่องเที่ยว เปิดเผย ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มายื่นคำขอคืนเงินหลักประกัน และได้รับเงินหลักประกัน

ส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด เพื่อนำไปใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 304 ราย คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,620,000 บาท และจะทยอยจ่ายคืนโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เพิ่มเวลาให้บริการของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่ว

ประเทศ 6 สาขา เฉพาะกรณีคืนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ยกเว้นสาขากรุงเทพมหานคร จะปิดทำการทุกวันอาทิตย์ โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถยื่นขอคืนเงินหลักประกันได้ที่สาขา โดยไม่มีกำหนดหมดเขต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 6406 7359 หรือ 09 6339 5425 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

คืบหน้า กรมการท่องเที่ยวจ่ายแล้ว ให้บริษัททัวร์กว่า 18 ล้าน

 

คืบหน้า กรมการท่องเที่ยวจ่ายแล้ว ให้บริษัททัวร์กว่า 18 ล้าน

คืบหน้า กรมการท่องเที่ยวจ่ายแล้ว ให้บริษัททัวร์กว่า 18 ล้าน

คืบหน้า กรมการท่องเที่ยวจ่ายแล้ว ให้บริษัททัวร์กว่า 18 ล้าน