นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ คณะจิตอาสาช่างประปา และภาคประชาชนร่วมพิธีเปิดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย" อย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) 

 

 

กปน.เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

กปน.เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 


          เพื่อเป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดังว่า "เราจะสทบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้พึงตระหนักถึงความสำคัญ และน้อมนำหลักคิด สู่การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคมเรื่อยมา

 

 

กปน.เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

กปน.เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

 

 

 

          ในการนี้ กปน.ได้จัดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงคณะจิตอาสาช่างประปา และภาคประชาชน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาให้กับโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เชื้อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกับภาคประชาชน และยังเป็นวาระเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทย จนเป็นรากฐานของภาษาไทยในปัจจุบัน

 

กปน.เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

กปน.เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย