พม. ร่วมกับผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เปิดตัว “สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน”

 

 

        นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัว “สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน” (The Launch of ASEAN Campaign in Support of the ASEAN RPA on EVAW and the Bohol Trafficking in Persons Work Plans) ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กับผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับอาเซียน เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2562  เวลา 10.30 น. ที่ห้องจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

เปิดตัวสื่อรณรงค์ขจัดรุนแรงต่อสตรี-ต้านค้ามนุษย์ในอาเซียน


         

          นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรงในสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติในชีวิต อีกทั้งทำให้สตรีไม่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  ซึ่งอาจนำไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีความพยายามอย่างมากในการขจัดความรุนแรงต่อสตรี แต่ความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวยังคงมีให้เห็นน้อยมาก ดังนั้น ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีให้หมดสิ้นไปจากสังคม 


         

 

เปิดตัวสื่อรณรงค์ขจัดรุนแรงต่อสตรี-ต้านค้ามนุษย์ในอาเซียน

 

 

          นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อไปว่า การจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน นับเป็นความก้าวหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและปัญหาการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ประสบปัญหาได้รับรู้ช่องทางในการขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือกรณีที่ประสบปัญหา และคาดหวังว่า จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งการจัดทำสื่อรณรงค์เป็นโครงการภายใต้แผนการทำงานระดับภูมิภาคของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 16 ประเด็น โดยมีประเด็นเร่งด่วนและสำคัญของภูมิภาคอาเซียน 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และ 2) การยุติการค้ามนุษย์ ซึ่งในวันนี้ ได้กำหนดเปิดตัวสื่อรณรงค์ฯ ณ ประเทศไทย โดยกระทรวง พม. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 2 ประเด็นดังกล่าว และได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันพิจารณาการจัดทำสื่อรณรงค์ฯ ขึ้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิเพื่อความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง (GAATW) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โดยมีผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีของคณะกรรมาธิการ ACWC เป็นประธาน การจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียนถือเป็นอีกหนึ่ง
         

 

เปิดตัวสื่อรณรงค์ขจัดรุนแรงต่อสตรี-ต้านค้ามนุษย์ในอาเซียน

 

 

          นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน” เป็นสื่อต้นแบบสำหรับใช้เปิดตัวในประเทศไทย เพื่อเป็นโครงการนำร่องที่ให้หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายที่สนใจ ทั้งในระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน ร่วมลงนามเห็นชอบ โดยจะมีการเปิดตัวสื่อรณรงค์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งในระดับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันผู้ย้ายถิ่นสากล ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

 

 

เปิดตัวสื่อรณรงค์ขจัดรุนแรงต่อสตรี-ต้านค้ามนุษย์ในอาเซียน