นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคใต้) โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมที่ดิน ที่ปรึกษา และ ข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคใต้) เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ตลอดจนผลการทำงานที่ผ่านมาไปขยายผล และร่วมกันสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานตามภารกิจความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต การศึกษาตัวบทกฎหมายให้แม่นยำ ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี การพัฒนานำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การจัดระบบบริหารจัดการให้เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง การจัดสารบบเอกสารให้ชัดเจนด้วยความถูกต้องของเอกสาร ที่ดินสาธารณะทุกแปลงต้องดูแลจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และร่วมกันปฏิบัติราชการ เพิ่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนต่อไป
          ต่อมานายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้มอบนโยบาย การบริหารงานที่ดินที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดความถูกต้อง เป็นธรรม ดังนี้
          1.ต้องการให้การบริหารที่ดินลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน
          2.การพัฒนานำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการบริหารที่ดิน ลดความขัดแย้ง เพิ่มแม่นยำ
          3.กฎระเบียบใดล้าสมัยต้องปรับให้ทันสมัย ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
          4.การบริหารงานต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริการประชาชน บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น

 

 

          5.การพัฒนาข้าราชการให้ปรับตัวมีความรู้ทางเทคโนโลยีในการบริการประชาชน
          6.ต้องบริหารความคาดหวังกับประชาชน ประชาชนต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการบริการ ต้องรายงานประชาชนที่มารับบริการให้รู้ว่าทำได้ ทำไม่ได้ ทำถึงขั้นตอนใด
          7.การบริหารที่ดินสาธารณะต้องมีสารบบที่ชัดเจน มีความต่อเนื่อง ต้องมีการทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และการส่งต่องานระหว่างเจ้าพนักงานที่ดินให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง


          จากนั้น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองม่วงงาม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" โดยแยกเป็นพื้นที่ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 214 ราย และพื้นที่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 140 ราย รวมทั้งสิ้น 354 ราย 638 แปลง