14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 พร้อมเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่  14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน

 

 

 

 

รวมใจถวายสักการะ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2562

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

รวมใจถวายสักการะ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2562

 


          จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 64 ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โครงพระราชดำริฝนหลวง จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและสร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และมีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเทคนิคจากตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติอีกด้วย

 

 

 

รวมใจถวายสักการะ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2562

 


          ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” ซึ่งนอกจากในวันนี้ จะมีพิธีถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวงแล้ว ยังมีการแสดงนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวการสืบสานน้อมนำตำราฝนหลวงพระราชทานมาปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจต่างๆ เช่น แก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อน การบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ การรักษาการปฏิบัติการฝนหลวง ในความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการต่อยอดเทคโนโลยีฝนหลวงด้วยงานวิจัยโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้มากขึ้น ทันต่อสถานการณ์ และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)

 

 

 

รวมใจถวายสักการะ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2562

 


          นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การสอนการตัดเย็บกระเป๋าผ้า สาธิตการแปรรูปอาหารจากปลา การทำพุดดิ้งไข่ การเสวนาความรู้ฝนหลวง และการแสดงดนตรีโฟล์คซองอีกด้วย