นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมฯ  ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ยธ.เปิดศูนย์ธรรมสร้างสุช

 

 

          นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมทั้งรัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็น และเหมาะสม  แก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้ทราบว่าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เป็นการต่อยอดการทำงานของศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุก ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 

 

 

ยธ.เปิดศูนย์ธรรมสร้างสุช

 


          ผมขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่อให้เป็นที่พึ่งในด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนอย่างยิ่ง ที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ซึ่งในวันนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ร้องทุกข์ในหลายกรณี
 

 

 

          นอกจากนี้ภายหลังพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากบิดา และมารดา ของ นางสาวธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ (ลันลาเบล) เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ ในการตรวจชันสูตรศพ นางสาวธิติมา  อีกครั้ง เนื่องจากยังมีความสงสัยในประเด็นการเสียชีวิต และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบ มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 3 พันล้านบาท 

 

 

 

ยธ.เปิดศูนย์ธรรมสร้างสุช

 


          จากนั้น ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งพบปะประชาชน ที่เข้าร่วมงาน 


          ทั้งนี้ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข นอกจากเป็นหน่วยงานรับเรื่องจากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนยุติธรรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ และศูนย์ดำรงธรรมแล้วนั้น ยังได้ตั้งคณะทำงานขึ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์เรื่องปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป  ติดต่อศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ได้ที่ 1111 กด 77

 

 

ยธ.เปิดศูนย์ธรรมสร้างสุช