royal coronation
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

กศน.สร้างโอกาสการรู้หนังสือสร้างงาน-อาชีพ  

วันที่ 8 กันยายน 2562 - 00:00 น.
กนกวรรณ วิลาวัลย์,กงศึกษาธิการ,กศน,สร้างงาน,อาชีพ
Shares :
เปิดอ่าน 991 ครั้ง

"กนกวรรณ" รมช.การศึกษา  ย้ำ "กศน." ช่วยสร้างโอกาสการรู้หนังสือ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาพื้นที่สุโขทัย

 

 

 

          นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการรู้หนังสือ การมีงานทำมีอาชีพ ที่จะเป็นยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสุโขทัยอย่างมีความสุข ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562 เวลา 08.30 น. 

 

 

 

 

          นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับตอนหนึ่งว่า จังหวัดสุโขทัย มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นภาพของ "โรงเรียนในฝัน" 4 เรื่อง ได้แก่ โรงเรียนที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข, โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมสร้างงาน ที่มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัว, โรงเรียนเป็นที่ช่วยสร้างคนดี และโรงเรียนที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อช่วยรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ในส่วนของการศึกษาเรียนรู้ของสำนักงาน กศน. สิ่งสำคัญคือ สถานศึกษามีหน้าที่ในการสอนให้เด็กอยู่ในสังคมได้ สามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และช่วยเหลือสังคมได้ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา และมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อทำให้การศึกษากับเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องเดียวกันด้วย 

 

 

          ในนามของจังหวัดสุโขทัย มีความยินดีที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้มีความมั่นคง ประชาน เด็กและเยาวชนมีความสุขตลอดไป

 


 


          รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้อย่างเข้มแข็ง และเห็นด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ภาคการศึกษาจะต้องมีส่วนช่วยสร้างภาพโรงเรียนในฝันของสุโขทัยให้เกิดขึ้นจริง เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน หากสิ่งใดที่จะช่วยสร้าง ช่วยเติมเต็มสิ่งดี ๆ  อย่างรอบด้านแก่ประชาชนในพื้นที่นี้ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 


          กระทรวงศึกษาธิการ  ดูแลและจัดการศึกษาเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัย  จึงขอฝากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการแลผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ที่จะมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือการทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีปัญญา เมื่อนั้นก็จะทำให้สังคมดีไปด้วย โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของครู ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้สอน ผู้อบรม และเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง จึงขอให้ครูมีความภาคภูมิใจในความเป็นครู ทำงานอย่างเต็มที่ และไม่ลืมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นที่เชิดชูของประชาชนต่อไป 

 

 

 


          ในส่วนของสำนักงาน กศน. ให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือของประชาชน ซึ่งในปี 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือในหลายส่วน อาทิ ส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 118 คน จนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน, สำนักงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก ส่งเสริมผู้ลืมหนังสือให้กลับมาอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 280 คน โดยไม่ใช้งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งจากการเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก ทำให้เห็นว่าห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และห้องสมุดทั่วประเทศที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน กศน. ควรได้รับการสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยเติมเต็มการรู้หนังสือของประชาชน ทั้งในเรื่องของศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนหนังสืออื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 


          และในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานของ สำนักงาน กศน. จะไปร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" (International Literacy Day) ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ยูเนสโกได้ประกาศให้ วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็น "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา เพราะ "การรู้หนังสือ" ของประชาชน จะมีส่วนทำให้มีความคิดกว้าง มองไกล และมีความสร้างสรรค์ สามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อชุมชน และสังคม สอดคล้องกับภารกิจพัฒนาคนทุกช่วงวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้วย


          สำหรับการค้าขายผลิตภัณฑ์ของ กศน. ขณะนี้เตรียมตั้งศูนย์กลางขึ้นมา เพื่อช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร พร้อมเพิ่มช่องทางการขายและเปิดตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางการขายออนไลน์ ที่จะต้องมีการปรับปรุงเว็บเพจ เว็บไซต์ ที่ผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีการแบ่งหมวดหมู่ประเภทสินค้า ไปจนถึงการทำการตลาด พร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาที่มีอยู่ไปด้วย  

 

 

 

 


          ในส่วนของพื้นที่สุโขทัย พบว่ามีผลผลิตทางการเกษตร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นจุดเด่นหลายชนิด อาทิ ผ้าทอตีนจก ใบตองคลองกระจง เสื่อกก มะปราง ทุเรียน เป็นต้น โดยในเร็ว ๆ นี้ สำนักงาน กศน. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณาการการทำงานส่งเสริมการปลูกผลไม้ การพัฒนาอาชีพของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่า ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในพื้นที่นี้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ ต่อยอดไปสู่การวิจัย และการมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเอง ประเภทหนึ่ง รวมทั้งการมีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในอนาคต ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะปลูก หรือจัดทำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ทันสมัย และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตจากปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนการตลาดและการทำบัญชี เป็นต้น 


          สิ่งเหล่านี้ เป็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ กศน.เป็นสถานศึกษาเรียนรู้ สร้างอาชีพมีอาชีพ ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้เพียงคนเดียว นอกจากนี้ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่นี้ โดยได้เน้นย้ำให้สำนักงาน กศน. สำนักงาน สช. ผู้บริหารและครูทุกสังกัด คอยติดตามสถานการณ์โดยตลอด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ต้องการที่จะทลายทุกข้อจำกัด เพื่อดูแลประชาชนทุกคน และจะ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้เพียงคนเดียว"

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ