เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 -  นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มฝึกอาชีพจักสานด้วยเส้นพลาสติก ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกขาม หมู่ 11 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม 

 

ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ได้พบผู้นำกลุ่ม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้สูงอายุ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุ่มฯ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 

“ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคม การฝึกอบรมอาชีพ แล้วสามารถต่อยอดเป็นอาชีพอิสระ เสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความรู้ ความสามารถ ดูแลลูกหลานได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ ทั้งยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และต้องพัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด โดยขยายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุให้กับชุมชนอื่นต่อไป” นางสาวอนุสรี กล่าว

 

                              น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส. พรรครปช.

 

กลุ่มผู้สูงอายุฝึกอาชีพจักสานด้วยเส้นพลาสติกเกิดจากการจุดประกายความคิดของผู้สูงอายุว่า ควรมีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกอาชีพที่ทำได้ด้วยมือ ประกอบกับได้ศึกษาดูงานการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเส้นพลาสติกจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2562 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 20 คน

 

 

โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดฝึกอบรมการจักสานเส้นพลาสติก ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมีหลากหลาย เช่น กระเป๋า ตะกร้า พัด เป็นต้น มีแหล่งจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์

 

และจำหน่ายตามโครงการของส่วนราชการ และที่บ้านของสมาชิก มีรายได้ประมาณ 200-400 บาทต่อคนต่อชิ้นงาน ทั้งนี้กลุ่มมีการวางแผนงานว่าจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามความต้องการของตลาดและขยายตลาดการจำหน่ายในศูนย์การค้าและท้องถิ่นอื่นต่อไป