นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN – Thailand) ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่ของผู้ประกอบการสตรีไทย...สู่ผู้นำสตรีอาเซียน 4.0”  

 

 

 

 

 

 

 

 

          ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน AWEN 2018-2020 และประธาน AWEN – Thailand กล่าวต้อนรับ โดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีไทยจากหลากหลายธุรกิจเข้าร่วม ซึ่งนับเป็นโอกาสที่นักธุรกิจหญิงของไทยจะได้นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ ให้ผู้ร่วมประชุมที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและระดับสากล ได้เห็นศักยภาพของนักธุรกิจหญิงของไทย  

 

 

 

 

 

          การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน แบ่งเป็นการประชุม AWEN Thailand จัดขึ้นในวันที่ 19  มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเอเชีย  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่ของผู้ประกอบการสตรีไทย...สู่ผู้นำสตรีอาเซียน 4.0” (AWEN Thailand Annual Business Conference 2019 “ASEAN  Women’s  Leadership 4.0 : The New Chapter”) และระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท สุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพฯ เป็นการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง และพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Women’s Business Conference and Award Ceremony) ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0” (Globalization 4.0 and Beyond : Advancing Women Economic Empowerment Through Action and Impact)

 

 

 

 

 

 

 

 

          และวันที่ 22 มิถุนายน ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เป็นการประชุมผู้ประสานงานหลัก (Focal Ponit) เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับ UN Women เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ AWEN ปี 2561 - 2563 ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน ใน 7 ประเด็นหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ได้แก่ การปรับตัวสู่ตลาดในยุคดิจิทัล การสร้างวินัยทางการเงิน การส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการสตรีด้านการทำงาน การสร้างความยั่งยืนและความพอเพียง การเสริมสร้างให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ในเครือข่าย ความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม