กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โชว์ผลงานแก้ปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของประเทศมานาน โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี สามารถลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกได้มากกว่า 4.6 พันตัน

 

               ในส่วนของการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ รวมถึงร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ทั้งสิ้น 250 ล้านใบ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มเติม รณรงค์ให้ห้างร้านงดให้บริการถุงพลาสติกต่อเนื่องในทุกๆ วันที่ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

 

 

               ส่งผลให้ในช่วง 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561–4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวน 100 ล้านใบ โดยรวมแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดและในห้างสรรพสิ้นค้าร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 814 ล้านใบ หรือประมาณ 4,600 ตัน

 

               พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า นอกจากนั้น มีการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว–งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 154 แห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินกิจกรรมห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และจัดการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอด และช้อน ส้อม ที่ทำจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

               โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งนับถึงวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 4,270,129 คน สามารถลดจำนวนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงได้เป็นจำนวนทั้งหมด 1,639,920 ใบ

 

 

               นอกจากนี้ ทส.ยังมีมาตรการจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อลดวิกฤติขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและวงจรห่วงโซอาหารของมนุษย์ ผ่าน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.จัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศเป้าหมายอย่างน้อยจังหวัดละ 2 ครั้ง

 

               นอกจากกิจกรรมเก็บขยะแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังร่วมจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมาย 10 พื้นที่ ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี พังงา ภูเก็ต และตรัง

 

               2.ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่และปลอดขยะ มีเป้าหมายที่จะขยายผลจากพื้นที่นำร่อง 24 แห่งใน 15 จังหวัด

 

 

               3.บริหารจัดการขยะทะเลโดยทุ่นกักขยะ โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทุ่นจำนวน 10 ชุด เพื่อการจัดการขยะบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่จะไหลลงสู่ทะเล โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง

 

               และ 4.กำจัดขยะในพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะ อาทิ ออกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 755/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ว่าด้วยเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน และเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี

 

 

               ล่าสุดประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris เป็นการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนวาระพิเศษเรื่องขยะทะเล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานการประชุมในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน (อ่านเพิ่มเติม ประชุม รมต.อาเซียนด้านขยะทะเล)

 

               โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อเอกสาร ผลลัพธ์ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ 1.ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และ 2.กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้ลดปริมาณขยะทะเลด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะพัฒนานวัตกรรม หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะ นี่คือผลงานอย่างเป็นรูปธรรมของ ทส.