royal coronation
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

46 ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 18:34 น.
คมชัดลึกราชการ,46 ปีการเคหะแห่งชาติ
Shares :
เปิดอ่าน 161 ครั้ง

กคช.โชว์ผลงานเด่นครบรอบ 46 ปี พุ่งเป้าปี 62 "ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม"

 

               ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 46 ปี การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 734,183 หน่วย

 

               ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 279,977 หน่วย โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด (ปรับปรุงชุมชนในที่ดินเดิมและจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่) 233,964 หน่วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 165,723 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,708 หน่วย โครงการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,374 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จำนวน 334 หน่วย และโครงการแก้ไขวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย

 

 

               การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติเดินตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีผลงานไฮไลท์หลายโครงการที่สามารถตอบโจทย์ของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ ของรัฐได้เป็นอย่างดี และขับเคลื่อนต่อเนื่องในปี 2562 โดยเฉพาะโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นับเป็นผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด

 

 

               ดร.ธัชพล กล่าวต่อว่า ทิศทางการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปี 2562 มุ่งก้าวสู่การเป็น ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) ด้วยการเน้นคุณภาพ (Quality) การดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ด้านการก่อสร้าง ด้านการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และด้านบริการ รวมถึงการนำนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ทั้งด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย ด้านการก่อสร้าง ด้านการตลาด และด้านการเงิน

 

               แนวทางการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในปี 2562 มี 5 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีเป้าหมายเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 38,562 หน่วย ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 10,246 หน่วย โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) จัดสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดิการ 25,000 หน่วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว 6,055 หน่วย

 

 

               โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 19 กลุ่ม 73 พื้นที่

 

               โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน เปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติ 3 รูปแบบ ทั้งโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน (Joint Investment) โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) และโครงการบ้านล้านหลัง โดยจะพัฒนาบ้านโครงเหล็ก (Smart Home) ให้มีการออกแบบ Universal Design และเป็นบ้านประหยัดพลังงาน เพิ่มทางเลือกให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อเป็นเจ้าของ

 

 

               นอกจากนี้ยังเตรียมจัดงานรณรงค์การขายโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 7 จังหวัด 8 โครงการ เปิดจองพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562 ได้แก่ โครงการนครนายก (พรหมณี 1) โครงการฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1) โครงการลพบุรี (พัฒนานิคม) โครงการชุมพร โครงการศรีสะเกษ (ระยะ 4 ส่วนที่ 1) โครงการศรีสะเกษ (ระยะ 4 ส่วนที่ 2) และโครงการสกลนคร (สว่างแดนดิน)

 

               “การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง พร้อมขับเคลื่อนงานให้เป็นการเคหะแห่งชาติ 4.0 โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรมในปี 2562 นี้”

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ