ข่าว

ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศ 5 รายการสินค้าที่ต้องควบคุมราคา ห้ามขายแพงเกินกำหนด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เปิด 5 รายการสินค้าที่ต้องควบคุมราคาห้ามขายแพงเกินกำหนด มีผลบังคับใช้แล้ว

 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม

 

มีเนื้อหาว่า  ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดสินค้าควบคุม 4 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

กำหนดสินค้าควบคุม ๔๖ รายการ และบริการควบคุม ๕ รายการ ไปแล้ว นั้น โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว

 

เห็นควรคงรายการสินค้าควบคุม จำนวน 4 รายการ ประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนี้จำเป็นต้องกำหนดให้ไก่ เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ข้อ ๓ ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม

 

( ๑ ) หน้ากากอนามัย

 

( ๒ ) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond ) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 

 

( ๓) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

 

( ๔ ) เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

 

( ๕ ) ไก่ เนื้อไก่

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

คลิกอ่านประกาศควบคุมราคาสินค้าฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด