ข่าว

เปิด 5 วิสัยทัศน์การพัฒนา "5 นายอำเภอแหวนเพชร" ปี 2564

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายอำเภอ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระดับอำเภออย่างรอบด้าน -เปิด 5 วิสัยทัศน์การพัฒนา "5 นายอำเภอแหวนเพชร" ปี 2564

“นายอำเภอ” เป็นตำแหน่งผู้บริหารของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ระดับ "อำเภอ"

 

ทั้งยังเป็นผู้บริหารงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระดับ "อำเภอ" อย่างรอบด้าน

 

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง "นายอำเภอ" ที่ปฏิบัติราชการอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และเป็นการส่งเสริม รวมถึงกระตุ้นให้ "นายอำเภอ" ปฏิบัติงานเชิงรุกเร่งสร้างผลงานในพื้นที่ สร้างประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานราชการ สร้างความผาสุกให้กับประชาชน

 

กรมการปกครอง จึงได้จัดทำโครงการ "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี 2564 ขึ้นเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือก "นายอำเภอ" ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย  

 

ทั้งนี้ในการสรรหาและคัดเลือก "นายอำเภอ"ที่มีผลงานดีเด่นตามโครงการ "นายอำเภอแหวนเพชร"ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมการปกครองได้เน้นดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบ NEW NORMAL โดยใช้วิธีการนำเสนอผลงานของ "นายอำเภอ" ผ่านทาง Application ZOOM และดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

เปิดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงแนวคิดและมุมมอง ของผู้ดำรงตำแหน่ง "นายอำเภอ" ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งกรมการปกครองได้ประกาศให้เป็น "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2564  (รางวัลชนะเลิศ)
  

เปิด 5 วิสัยทัศน์การพัฒนา "5 นายอำเภอแหวนเพชร" ปี 2564

                              วิรุฬห์ สิทธิวงศ์

วิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2564 รางวัลชนะเลิศ พื้นที่ปกติ มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น จึงเป็นผลงานสำคัญของนายอำเภอวิรุฬห์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายอำเภอภูซาง ที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ “วางแผนแบบนักธุรกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน เป็นศูนย์กลางการบูรณาการเพื่อพัฒนาอำเภอ” และได้ถูกนำมาสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ

 

เช่น การดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (one plan) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562-2564 หรือผลงานจากการริเริ่มของนายอำเภอวิรุฬห์  เช่น การดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) เป็นต้น

เปิด 5 วิสัยทัศน์การพัฒนา "5 นายอำเภอแหวนเพชร" ปี 2564

                            บรรพต จันทรวงษ์

ขณะที่ บรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2564 อีกราย ผู้มุ่งมั่นในการพัฒนาอำเภอกระทุ่มแบน จนมีผลงานความสำเร็จมากมาย สามารถทำให้ประชาชนสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง ด้วยการทำงานที่เน้นหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาระบบบริการอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความมั่นคงภายใน อำนวยความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสุขภาพและอาชีพ เพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข  

ส่วน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอำเภอลี้  ทำให้เกิดสังคมที่มีความสงบสุข สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้รับการปกป้อง อนุรักษ์ และพัฒนา เกิดสังคมมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

 

คือความมุ่งมั่นในการทำงานของนายอำเภอวิวัฒน์ที่วันนี้ได้มีผลงานอย่างโดดเด่น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า คิดแบบองค์รวม แก้ไขปัญหาตรงจุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยสร้างพลังการขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่รวดเร็ว ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบทีมงานที่มีคุณภาพ (Quality Management Team) จึงปรากฏผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้งโครงการตามนโยบายและโครงการริเริ่มของนายอำเภอวิวัฒน์ ที่ยึดหลัก ประชาชนชาวอำเภอลี้ทุกคน ทุกกลุ่มวัย ทุกพื้นที่ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น เพื่อมุ่งสู่...อำเภอลี้ เมืองแห่งสุขภาวะ บนวิถีคนลี้และความพอเพียง 

เปิด 5 วิสัยทัศน์การพัฒนา "5 นายอำเภอแหวนเพชร" ปี 2564

                   จักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์

         

เช่นเดียวกับจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาในด้านต่างๆ ของอำเภอบ้านนาเดิม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพชีวิตความอยู่ของประชาชน นำมาซึ่งการสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยผลงานการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำพื้นที่และผู้นำหน่วย พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ภายใต้ความร่วมมือสร้างสรรค์กับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน   

 

"นายอำเภอ" ต้องเป็น3 ผู้นำ   คือหนึ่ง เป็นผู้นำพื้นที่ขับเคลื่อนการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน สอง เป็นผู้นำหน่วย ขับเคลื่อนงานตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และสาม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น  

เปิด 5 วิสัยทัศน์การพัฒนา "5 นายอำเภอแหวนเพชร" ปี 2564

                           เอก ยังอภัย ณ สงขลา

และสุดท้ายนายอำเภอจากปลายด้ามขวาน เอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในข้าราชการกรมการปกครองที่ได้ร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเบตงในปัจจุบัน  

 

"นายอำเภอ" เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาค "นายอำเภอ" จึงเป็นทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้ประสานงาน ผู้สนับสนุน ผู้กำกับดูแล ตลอดจนเป็นผู้นำในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยทำงานในเชิงรุก ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง นายอำเภอเบตง กล่าวย้ำ  

 

ด้วยวิสัยทัศน์การทำงานที่มุ่งการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างโดดเด่นและสัมฤทธิ์ผล เป็นที่มาของการได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี 2564 เป็นอีกความภาคภูมิใจของกรมการปกครอง ที่วันนี้ได้เข้าสู่ 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 ที่มุ่งทำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น สืบไป
 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด