(12พ.ค.) โรงแรมรอยัลริเวอร์  น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ กอศ.) กล่าวระหว่างมอบนโยบายการรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ต่อผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 415 แห่ง ว่า ขณะนี้จำนวนนักศึกษา ปวช.ที่วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับเข้าศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. มีจำนวน 164,187 คน จากเป้าหมายการรับอยู่ที่ 203,020 คน
  อย่างไรก็ตามในจำนวน 164,187 คนนั้นมีนักศึกษาจำนวนถึง 10,000 คนซึ่งมาสมัครเกินกว่าจำนวนรับของวิทยาลัย 91 แห่งซึ่ง สอศ.ก็รับไว้ทั้งหมด แต่ได้ขอให้วิทยาลัยทำแผนประเมินงบประมาณมาเสนอว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มในส่วนใดที่ขาดบ้าง เช่น ค่าจ้างครู ค่าซื้อหรือซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน สอศ.พบว่ายังมีวิทยาลัยอีก 102 แห่งที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่ำกว่าเป้าและไม่ถึง 50%

 น.ส.ศศิธารา กล่าวต่อว่า เพราะฉะนั้น เพื่อรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายภาพรวม สอศ.จะเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งสิ้น 38,833 คน ซึ่งนักศึกษาจำนวนนี้จะมาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 102 แห่งที่จะต้องรับนักศึกษาเพิ่ม 5,000 คน จากโครงการเคาะประตูสู่การศึกษาอาชีพ จำนวน 5,000 คน โครงการเพิ่มโอกาสการเรียนสายอาชีพ ซึ่ง สอศ.สนับสนุนครูไปสอนทั้งราชทัณฑ์,โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถานพินิจ จำนวน 10,000 คน และสุดท้ายรับจากสถานศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์เทียบโอนประสบการณ์ที่อยู่นอกที่ตั้ง 21 แห่ง และศูนย์เทียบโอนในที่ตั้ง 85 แห่ง จำนวน 18,833 คน

 “สำหรับทั้ง 91 วิทยาลัยที่เด็กเกินนั้นเราจะรับทั้งหมดและจะสนับสนุนงบประมาณไปให้ และส่วนงบโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพนั้นก็เตรียมการไว้แล้วแม้จะรับนักศึกษาเพิ่มก็ไม่กระทบแน่นอน สำหรับวิทยาลัยที่เด็กมาสมัครน้อยก็จะลงไปดูสาเหตุด้วยว่าเกิดจากอะไรเบื้องต้นคาดว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเพราะมีครูไม่เพียงพอ ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องนักศึกษาผี เพราะ สอศ.มีการตรวจเช็คโดยดูจากเลข 13 หลักซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง”น.ส.ศศิธารา กล่าว