เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ)  เปิดเผยว่าได้ ร่วมดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคุณกร สุพรรณโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาในการจัดหางบประมาณ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง โดยเน้นการติดตั้ง Solar Rooftop ในศูนย์พื้นที่ทั้ง 4 ศูนย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่ Green University ซึ่งสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได้ประมาณ 1,500 kWp มีผลผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อปี คือ 1,950 MWh คิดเป็นจำนวนเงินที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ประมาณ 8.7 ล้านบาทต่อปี