แถลงการณ์ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

1 สิงหาคม 2563

เรื่อง หลักนิติธรรม

ตามที่มีข่าวปรากฏในเรื่องของความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ในสังคมไทยนั้น ได้สะท้อนถึงการละเมิดหลักนิติธรรมหรือไม่ โดยเป็นหลักสากลที่มีอยู่ในโลก

กระนั้น จึงมีข้อสงสัยว่าอาจมีความไม่เป็นธรรมอีกมากมายที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ โดยข้าพเจ้าเห็นว่า ความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น เกิดจากกระบวนการขั้นตอนของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในทางกฎหมาย ที่ไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรม อันเป็นหลักที่นำมาซึ่งความมั่นคงแห่งรัฐอย่างถาวร

ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการใด ๆ ในทางกฎหมาย จักต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรมอย่างลึกซึ้ง เพื่อประชาชนจะได้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยแห่งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งประชาชนจะได้รู้สึกว่าตนได้รับความคุ้มครองทางด้านสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค อันจะนำไปสู่ความมั่นคงแห่งหลักนิติรัฐอย่างเที่ยงแท้

ไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์