นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้ลงนามคำสั่งองค์การค้าของ สกสค.ที่ 45/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อ่านข่าว

มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษามอบหมาย ประสพภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของสกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชนตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16(5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการ บริหารงานองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกอบกับ มติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคราวประชุมครั้งที่ 5/ 2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2563 จึงให้ลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้ที่ จำนวน 961 ราย 

โดยให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฏหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนีี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่  24 ธ.ค. 2562 องค์การค้า ของสกสค. ยุคนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  มีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานองค์การค้าฯ จำนวน 227 คน 

ด้วยเหตุผลเดียวกันว่าองค์การค้าฯ แบกภาระไว้ไม่ไหว ทางคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ จึงมีมติไม่ต่อสัญญาจ้าง อยู่ระหว่างพิจารณาจ่ายเงินชดเชย โดยต้องดูข้อกฎหมายและข้อเรียกร้องต่างๆ ด้วยว่า อะไรที่จ่ายได้หรือไม่ได้ อยู่ที่การวินิจฉัยของทีมกฎหมาย ซึ่งทางองค์การค้าฯ เตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้แล้ว

“การตัดสินใจเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้ ยอมรับว่าเป็นเพราะทางองค์การค้าฯ แบกรับภาระไว้ไม่ไหว เนื่องจากขาดสภาพคล่องมาอย่างต่อเนื่อง การยกเลิกสัญญาครั้งนี้เป็นช่วงแรก เพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่วนจะยกเลิกสัญญารอบต่อไปอีกหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องดูการบริหารกิจการด้วยว่า มีเงินมาเลี้ยงองค์กรมากแค่ไหน ถ้าองค์กรมีความคล่องตัวในตลาดก็ยังคงอยู่ แต่ถ้าไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ก็ต้องปรับตามสภาพ ซึ่งผมก็พยายามปรับให้องค์กรอยู่ได้” นายดิศกุล กล่าว

นายดิศกุล กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่กลุ่มลูกจ้างตั้งข้อสังเกตว่า ยกเลิกสัญญาแต่มีเงินไปจ้างโรงพิมพ์เอกชนนั้น องค์การค้าฯ จ้างพิมพ์เป็นปกติอยู่แล้ว เพราะศักยภาพเครื่องพิมพ์บางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ บางอย่างยังไม่ทันสมัยพอ เพราะงานขององค์การค้าฯเยอะมาก ไม่สามารถพิมพ์ได้ทัน

 ขณะที่พนังงานจำนวน 227 คนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อของความเป็นในเรื่องถูกเลฺกจ้างและเรียกร้องขอเงินชดเชย จำนวน 16 ล้านบาท  ซึ่งล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่อย่างใด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสมคิด หอมเนตร  อนุกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร  กล่าวกับ "คมชัดลึก ออนไลน์" ว่า เป็นการออกมติที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ทั้งนี้ต้องเป็นมติของบอร์ด สกสค.เท่านั้น อีกทั้ง นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

"ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง  จะต้องยื่นฟ้องคำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองกลาง ภายใน 30 วันหลังทรายคำสั่ง" อนุกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร 

ทนแบกภาระไม่ไหว...องค์การค้าฯประกาศเลิกจ้างพนักงานเกือบพันชีวิต

ทนแบกภาระไม่ไหว...องค์การค้าฯประกาศเลิกจ้างพนักงานเกือบพันชีวิต