31 ธ.ค.2563-ดร.อำนาจ วิชานุวัติ เลขาธิการ สพฐ. มอบนโยบายแก่ กสศ. โดยมี นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. และคณะทำงาน ที่เข้าพบเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563  เพื่อให้การดำเนินงานที่ทำร่วมกับ สพฐ. บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ - สร้างโอกาสให้แก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 3 โครงการ

 

 

 

กสศ. จับมือสพฐ. ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

 

 

           ได้แก่ การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเองและโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

 

          การจัดสรรเงินอุดหนุน จะต้องให้ความสำคัญกับระบบติดตามและตรวจสอบการทำงานในระดับพื้นที่ได้ว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนหรืองบประมาณนั้นไปถึงนักเรียนและโรงเรียนใช้ให้เกิดประโยชน์จริง

         

           การพัฒนาโรงเรียนควรเน้นการมีส่วนร่วมของครูทุกคนให้ความผูกพันกับงาน และมุ่งสร้างสิ่งสำคัญ
คือ “วัฒนธรรมองค์กรใหม่” จะมำให้เกิดความยั่งยืน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพดีประจำตำบล

 

            โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ในปีต่อๆ ไปควรมุ่งเน้นสร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนในพื้นที่มีอัตราการย้ายออกสูงด้วยโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

           ควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะระบบการประชุมทางไกลซึ่งนอกจากจะไม่ทำให้ครูออกนอกโรงเรียนโดยไม่จำเป็นแล้วยังช่วยลดงบประมาณค่าใช่จ่ายเรื่องการเดินทางได้มาก