สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่อดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เจ้ากรมพระธรรมนูญ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมือง ประธานกรรมบริหารโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำประโยชน์แก่สังคมในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ   

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย จำนวน 15 ราย ในจำนวนนี้มีหลายท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

             

        ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย(APRC) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

 

 

สภาม.ร.อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

          รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมือง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและประธานบริหารโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ    เซนทรัล (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นายบุญชู ทัศนประพันธ์ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)        

 

 

            ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาและประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา) นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศิลปกรรม    ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย) 

 

           นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย  ประธานกรรมการบริษัทสหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นายสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท นันทวันแมนเนจเม้น จำกัด (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) และนายทวี โรจนสินวิไล ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือทวีกิจกรุ๊ป (บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการ)

           

          นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ พระสุทธิสมณวัตร (วิชิต สุวรรณมณี) เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา) และพระครูปลัดมานิต ธมฺมธีโร(มานิต ส่งสนั่น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา)

       

          ทั้งนี้ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 (คาบบ่าย) ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร